×

กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่​งการเรียนรู้ นำศักยภาพด้านเทคโนโล​ยีการสื่อสาร

กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่​งการเรียนรู้ นำศักยภาพด้านเทคโนโล​ยีการสื่อสาร

กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้

นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับการศึกษาไทย

นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรจากภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย สำหรับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้การนำของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน 12 องค์กร ดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้ “นโยบายสานพลังประชารัฐ” ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการ CONNEXT ED เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี นับเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของภาคเอกชนที่แตกต่างจากเดิมจากการสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์เพื่อการศึกษา มาเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง ซึ่งโครงการ CONNEXT ED นั้นมีความชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการตามพันธกิจสร้างเยาวชนของไทยให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

“ในส่วนของกลุ่มทรู ได้ให้การสนับสนุนด้าน ICT Connectivity เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับ 1,294 โรงเรียนประชารัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ทั่วไป นอกจากนี้ ยังติดตั้งชุดอุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครอบคลุมครบ 39,289 ห้องเรียน ทั้ง 3,351 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนตามแผนการพัฒนา เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกับผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners – SP) ซึ่งเป็นพนักงานของกลุ่มทรู จำนวน 302 คน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงจนเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

“นอกจากนี้ ยังจัดโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ที่กลุ่มทรู ได้คัดเลือกผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน ICT ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐที่รับผิดชอบ นำร่องในปี 2560 แล้วจำนวน 100 คนประจำใน 100 โรงเรียน โดยมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียน ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดีย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้างให้สามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้”

นอกเหนือจากการนำศักยภาพด้านไอซีทีของกลุ่มทรู มาร่วมสนับสนุนโครงการ CONNEXT ED อย่างเต็มที่แล้ว ผู้นำรุ่นใหม่ ของกลุ่มทรู ยังถือเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จด้วย

ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มทรู นายภาณุวัฒน์ อรรถโชติศักดา กล่าวว่า “ผมรับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง ใน จ.น่าน จำนวน 3 แห่งเช่นเดียวกัน ซึ่งทั้ง 3 แห่งได้รับการสนับสนุนที่แตกต่างกัน โดยหัวใจหลักของการทำงานเป็น SP ของผม คือ มุ่งเน้นการมองหาจุดแข็งของโรงเรียนแล้วพัฒนาต่อยอด เช่น โรงเรียนบ้านไร่ อ.ปัว ต้องการเน้นให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ จบไปจะได้พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ มีจุดแข็ง คือมีแนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวด กระป๋อง มารีไซเคิล ทำเป็นประติมากรรม เป็นต้น ซึ่งทาง SP ได้นำงบประมาณจากทรู และนำองค์ความรู้ต่างๆ เข้าไปช่วยต่อยอด สร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ”

“ขณะที่ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ อ.สันติสุข ชัดเจนว่าต้องการให้ SP เข้าไปช่วยพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน หรือ Activity-Based Learning เนื่องจากเล็งเห็นว่าทรู ได้เข้ามาสนับสนุนไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ จึงนำเทคโนโลยีเหล่านี้ มาช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ได้ของบประมาณเพิ่มเติม ส่วนโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน จะเน้นการฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่เด็ก โดยมีการทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แกะสลักไม้ ซึ่งทาง SP ได้เข้าไปช่วยต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การได้ร่วมทำงานกับทั้ง 3 โรงเรียนตลอด 1 ปีผ่านมา ทำให้ผมได้ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่ามาก และความสัมพันธ์ระหว่าง SP กับโรงเรียน จะยังคงอยู่ตลอดไป บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงในฐานะพาร์ทเนอร์ คู่คิดร่วมกัน”

ครบรอบ 1 ปีของโครงการ CONNEXT ED นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบการศึกษาไทย โดยกลุ่มทรู ยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ ให้การสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐรัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

Share this content: