×

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พ​งไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ​ดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พ​งไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ​ดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู
คอร์ปอเรชั่น ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ครูและเยาวชนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตและหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนทุกด้านอย่างสมดุล จากการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ เป็นผู้ถ่ายทอด

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้าสนับสนุนการต่อยอด “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” ศูนย์การเรียนรู้ จ.น่าน โดยร่วมกับกรมป่าไม้ น้อมนำแนวพระราชดำริ “สร้างป่า สร้างรายได้” อบรมเยาวชนที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และต่อยอดสู่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 24 แห่งใน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างแปลงสาธิตการปลูกกาแฟและไม้ป่าหลากชนิดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งสนับสนุนวิทยากร และองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการและการปลูกพืชเศรษฐกิจให้มีมาตรฐาน รวมถึงการการเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้สามารถผลิต และบริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

ขณะที่กลุ่มทรู นำเสนอหลักสูตร “เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี” ผ่านแอปพลิเคชั่น We Grow ให้กับครูและเยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการฯ กว่า 7,000 คน ทั่วประเทศ ซึ่ง We Grow เป็นแอปพลิเคชั่น ที่กลุ่มทรู สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ ให้ปลูกแล้วแชร์ข้อมูล ปัจจุบัน มีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกผ่านแอปพลิเคชั่น We Grow กว่า 4,275,000 ต้น และดูดซับคาร์บอนกว่า 130,000 ตัน โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น สามารถติดตามอัพเดทการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังพัฒนาเว็บไซต์ www.rakpongprai.org เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการและรายงานการต่อยอดหลักสูตรค่ายเยาวชนฯ สู่โรงเรียนและชุมชน ที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้การขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย

Share this content:

Previous post

ยันม่าร์ เชิญชมการแข่งขันรถไถ​ทางเลน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ​ไทย “ศึกควายเหล็ก Battle 2” สนามที่ 3

Next post

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย กิจกรรม ‘แมคโดนัลด์ เพลย์เยอร์ เอสคอร์ท’